เราให้บริการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โครงการ เว็บไซต์องค์กร เว็บแอปพลิเคชั่น ตามกรอบ KPI และโจทย์หลักของการพัฒนา
ร่วมถึงการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มการรับบริจาค เริ่มต้นที่ 200,000 บาท

0
โปรเจคที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
0
โครงการที่นำส่งแล้ว

ไม่รับงานที่มีเป้าประสงค์เพื่อการคอรัปชั่น

เรายินดีที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ยืดหยุ่นในการปรับแก้งาน ช่วยให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุผลสำเร็จนอกเหนือจากการส่งงานตามเอกสารจัดจ้าง แต่เราไม่รับงานที่มีเป้าประสงค์เพื่อการคอรัปชั่น, เงินใต้โต๊ะ, เงินทอน, เงินพิเศษนอกระบบ, ส่วนลดนอกบิล หรือการให้ผลประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากงานที่มีการจัดจ้างเท่านั้น

ผู้จัดการโครงการเสมือน

เราเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและหลายองค์กรในประเทศไทยประสบปัญหาด้านบุคลากรที่อาจไม่มีความถนัด หรือไม่เคยพัฒนาโครงการด้านไอที เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น มาก่อนในการพัฒนา

หากท่านต้องการ ผู้จัดการโครงการเสมือนฝ่ายเทคโนโลยี ที่คอยคิดต่อยอด เพื่อการเผยแพร่ การเก็บข้อมูล ที่สอดคล้องกับ KPI ของโครงการ และให้คอยบริหารจัดการทั้งระบบที่เกิดขึ้นบนออนไลน์แทนตัวท่าน หรือองค์กร หรือโครงการของท่าน รวมถึงการจัดทำรายงานประกอบแหล่งทุน โปรดแจ้งเราเพื่อการประเมินค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม เพื่อให้โครงการของท่านบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโครงการ , โปรโจค ,และระบบที่มูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป เราจะขอนัดประชุมรายสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 15-30 นาที เพื่อประชุมสรุป หารือ และอัพเดทความก้าวหน้าของงานในปัจจุบัน และแผนการพัฒนา เพื่อช่วยให้งานออกมาดีที่สุด และเป็นไปตาม KPI ของผู้จ้าง หรือแหล่งทุน

ในกรณีที่ชิ้นงานดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่าต่ำกว่า 5 แสนบาท เราจะขอนัดประชุมเป็นครั้งๆ เพื่อสรุปขอบเขตงาน, สรุปดีไซน์ หรือกรณีที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินงานไปได้ตามกรอบการพัฒนาที่ได้ตกลงร่วมกัน

ผู้ว่าจ้างในการพัฒนาเว็บไซต์โครงการ หรือระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การทำงานในองค์กร และโครงการมีประสิทธิภาพ มีภาระงานในการจัดเตรียมข้อมูล, เป้าหมายโครงการ, การตัดสินใจอนุมัติงานหรือแก้งาน รวมถึงการประชุมภายในทีมผู้ว่าจ้าง เพื่อสรุปสิ่งที่ต้องการเป็นทิศทางเดียวกันก่อนเริ่มต้นและระหว่างการพัฒนา

การดูแลหลังจบการพัฒนา

เมื่อเปิดตัวโครงการ หรือมีการเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์แล้ว เราจะช่วยดูแลความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของให้สามารถดำเนินงาน และใช้งานได้ตามปกติ แก้จุดพกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ อัพเดต ปรับปรุงระบบกรณีมีปัญหา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3 เดือน

และส่งมอบงาน, ซอร์สโค้ด รวมถึงชุดองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาให้กับ ทีมผู้ว่าจ้างตามความต้องการ เพื่อนำไปดูแลและพัฒนาต่อได้เองตามความเหมาะสมของการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แต่หากต้องการให้ทีมสไนเปอร์ ดูแลให้ จะมีการประเมินค่าใช้จ่ายที่มูลค่า 20% ของมูลค่าค่าจัดทำโครงการ โดยราคาเริ่มต้นที่ปีละ 20,000 บาท